Przepisy porządkowe PKD

obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

1)      Osoby korzystające z przejazdu pociągiem uruchamianym przez Przeworską Kolej Dojazdową (PKD) zobowiązane są podporządkować się wskazówkom związanym z bezpieczeństwem przewozu, wydawanym przez kierownika pociągu lub osoby z obsługi pociągu.

2)      W pociągu zabrania się:

a)    palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych;

b)    uszkadzania, zanieczyszczania i zaśmiecania jakichkolwiek powierzchni i urządzeń;

c)    naruszania stanu urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych;

d)    posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia;

e)    dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia;

f)     wchodzenia osób nieuprawnionych do wydzielonych miejsc pomieszczeń pojazdów;

g)    wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów prawa;

h)    pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy, z wyjątkiem psów asystujących;

i)      wnoszenia i zażywania środków odurzających;

j)      wyrzucania przedmiotów na zewnątrz;

k)    umieszczania na miejscach do siedzenia nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;

l)        nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pociągu, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego podczas jazdy pociągu;

m)  wsiadania i/lub wysiadania z pociągu podczas jego jazdy;

n)    wychylania się z okien lub poza obrys wagonu;

o)    otwierania zewnętrznych drzwi wagonów;

p)    zatrzymywania się na pomostach między wagonami;

q)    przechodzenia między wagonami dzieci bez opieki osoby dorosłej;

r)     przechodzenia z jednego wagonu do drugiego, gdy wagony nie są ze sobą połączone;

s)    przebywania na stopniach wagonu;

t)     korzystania z toalet podczas postoju pociągu na stacji;

u)    wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych bez zgody kierownika pociągu lub obsługi pociągu;

v)    wnoszenia, posiadania lub używania wyrobów pirotechnicznych, gazów oraz materiałów łatwopalnych, niebezpiecznych lub żrących;

w)   przebywania na dachu, na zderzakach, na platformach lub na innych nieprzeznaczonych do przewozu osób elementach konstrukcyjnych wagonu lub pojazdu kolejowego;

3)    Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu.

4)      Z pociągu mogą zostać usunięte osoby:

a)    zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie;

b)    uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz.

5)    Rzeczy zabierane przez Podróżnego do wagonu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, utrudniać przejazdu innym Podróżnym, wyrządzać szkody w mieniu współpodróżnych lub Przeworskiej Kolei Dojazdowej (PKD).

6)    Pasażerowie zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie ruchu pociągu.

7)    Za rzeczy pozostawione na terenie PKD przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

Podróżny powinien powiadomić niezwłocznie obsługę pociągu o zaistniałych w pociągu szczególnych sytuacjach, które stanowią lub mogą stanowić niebezpieczeństwo dla ruchu pociągu, zdrowia lub mienia.